AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
KORTERE LAKSESESONG

(23. februar 2008) Så er det klart: Heller ikke vi slipper unna når myndighetene strammer grepet om laksefisket. Det betyr én uke kortere sesong i både Glomma og Aagaardselva de neste fem årene, fra 2008-2012.   
 Det blir en ukes kortere sesong for laksefiskerne i Glomma og Aagaardselva de neste fem årene. NGOFAs formann Kjell Cato Strand liker det dårlig.

Sesongen i Aagaardselva vil bli kuttet med en uke i bakkant, mens kuttet i Glomma kommer i starten av sesongen.

– Dette er ikke gode nyheter, sier NGOFAs formann Kjell Cato Strand. Han frykter at innskjerpingen også vil bli dårlig mottatt blant sportsfiskerne, og at den kraftfulle dugnadsånden som NGOFA har nytt godt av de siste tre, fire årene skal få seg en knekk.

– Vi har jo igangsatt, med uvurderlig hjelp fra fiskerne våre, en rekke tiltak for å styrke laksestammene lokalt: I Aagaardselva fjerning av Nye Raset, bygging av gytesenger, tilførsel av ny gytegrus og utlegging av rogn i spesialkonstruerte kasser. I Glomma også med rognkasser og et kontrollert fiske etter oppdrettsfisk.

– Vi har allerede sett de første indikasjonene på at jobbingen gir resultater. Det var mer av både gytefisk og yngel i Aagaardselva i høst. Og laksen tok de nye gyteplassene i bruk med stor iver. NGOFA har en klar strategi og konkrete planer om å videreføre disse tiltakene, og å sette i gang nye. Men med innkorting av sesongen vil det bli vanskeligere å måle effekten av arbeidet vårt, sier Strand.

Skulle vi i den neste femårsperioden oppnå en styrking av laksebestanden i elvene våre, frykter han at myndighetene vil ta det til inntekt for sine strengere restriksjoner - og ikke for den innsatsen som er lagt ned av NGOFA og ildsjelene blant laksefiskerne i Nedre Glomma-regionen.

De nye forskriftene fra Fylkesmannen for perioden 2008-2012 innebærer at sesongene i våre elver vil se slik ut:
•AAGAARDSELVA: Fra og med 1. juni - til og med 24. august.
•GLOMMA: Fra og med 22. juni - til og med 15. september.

Bak Fylkesmannens avgjørelse ligger strenge retningslinjer fra Direktoratet for Naturforvaltning (DN), samt at Norge gjennom den internasjonale laksekonvensjonen (NASCO) har forpliktet seg til å følge føre var-prinsippet i sin forvaltning. Det er også et ubestridelig faktum at den atlantiske villaksen er svekket i et historisk perspektiv. Den samlede fangsten av atlantisk laks er de siste 30 årene redusert med 75 prosent. Innstrammingene kommer nå i sportsfisket i elvene over hele Norge, så vel som i sjøfisket.

– Mange store og viktige lakseelver kommer sikkert til å oppleve sterkere restriksjoner enn oss, og det er sikkert mulig å se det slik at vi slipper billig unna. Det må likevel være lov å være saklig uenig, og å mene at myndighetene ikke har tatt tilstrekkelige lokale hensyn, sier Kjell Cato Strand.

NGOFA har gjennom dialog med fiskeforvalter Leif R. Karlsen i Østfold og gjennom høringsuttalelse til forskriftene framført sine argumenter. Vår konklusjon har vært at det ikke ville være riktig å innføre restriksjoner i Glomma og Aagaardselva nå, og at forskriftene derfor burde ligge uendret i den neste femårsperioden. I forslaget som ble sendt ut på høring innstilte Fylkesmannen ved fiskeforvalteren også på et uendret regelverk. I den endelige avgjørelsen – etter høringsrunden og et drøftingsmøte i regi av DN for alle fylkesmennene i Trondheim i begynnelsen av januar - kom det likevel en innkorting av sesongen.

Sentralt i NGOFAs diskusjoner med myndighetene har vært det såkalte gytebestandsmålet (GBM), som er regnet ut for et stort antall norske lakseelver av DN/NINA i Trondheim. NGOFA mente her at særlig arealet for gyte- og oppvekstområder i Aagaardselva var satt alt for høyt. Følgelig var også GBM, antall gytende hunnfisk som tilsvarer elvas produksjonskapasitet, satt langt over det vi mente var riktig.

NGOFA gjorde derfor i løpet av desember 2007 en grundig kartlegging av gyte- og oppvekstområder i Aagaardselva på minste vintervannføring. Elva ble gjennomgått, fotografert og analysert nærmest meter for meter og det ble laget en fyldig rapport som ble oversendt Fylkesmannen. Konklusjonen i denne var at elva i nå-situasjon har drøyt 120 kvadratmeter av brukbare gyteområder. Det skulle etter våre beregninger tilsi at det er plass til omtrent 40 gytende hunnfisk, under halvparten av det NINA har lagt til grunn.

Fiskeforvalteren skriver i sine vurderinger til de nye forskriftene at beregninger som er gjort, basert på NGOFAs nye kartlegging av gyteområdene, viser at GBM for Aagaardselva ikke er nådd.

– Det illustrerer et annet poeng. Vi mener at myndighetene bruker en utregningsmodell som heller ikke tar nok hensyn til lokale forhold, sier Kjell Cato Strand.

For Aagaardselvas vedkommende betyr det at man setter oppfisket kvantum til 50 prosent. Det vil si at man forutsetter at gytebestanden hver høst består av like mange laks som det sportsfiskerne har tatt på stang i løpet av sesongen. Deretter settes antall gytende hunnfisk til en viss prosent av dette igjen.

– Men her er det store variasjoner. Vannføring og vanntemperatur spiller voldsomt stor rolle for både oppgangen og fangstene i sesongen i Aagaardselva. Er vannføringen god, betyr ikke det nødvendigvis gode fangster – fordi fiskeplassene blir få. Er vannføringen lav og temperaturen høy, kommer det kanskje en betydelig oppgang av gytefisk på en vannstandsøkning etter sesongslutt. Vi mener derfor at tellinger og registreringer på gyteplassene er den sikreste metoden for å anslå en gytebestand. Vi gjennomfører dette hver høst, og ifølge våre tellinger er gytebestandsmålet nådd i fire av de fem siste årene, sier Kjell Cato Strand.

Roger Teig
Tilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?