AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
FISKEREGLER OG NYE KVOTER FOR GLOMMA 2017

kvoteendring er gjeldende fra 22.06.17. kl 00:00.
Grunnet høyt uttak av stor hannlaks på en svak bestand under oppbygging og mye høyere fiskepress en antatt, velger det daglige styret i Ngofa å sette ned den personlige kvoten til 2 laks under 70 cm uten fettfinne, all stor laks over 70 cm SKAL settes forsiktig ut igjen.
 
 
 

Vedtaket om kvoteendring er gjeldende fra 22.06.17. kl 00:00.
Grunnet høyt uttak av stor hannlaks på en svak bestand under oppbygging og mye høyere fiskepress en forutsatt, velger det daglige styret i Ngofa å sette ned den personlige kvoten til 2 laks under 70 cm uten fettfinne, all stor laks over 70 cm skal settes forsiktig ut igjen

Spesielle regler for Glomma 2017
• Fiskesesong i Glomma: 20.06.2017 kl 00:00 – 31.08.2017 kl 24:00 (lokal regel).
• Vill laks med fettfinne er fredet hele sesongen.
• Det er en sesongkvote på 2 avlivet laks uten fettfinne, hvorav 2 under 70 cm, for sesongen 2017.
• Når kvoten er nådd (avlivet laks) skal fisket avsluttes inntil ny sesong starter. Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre. Fisk som settes ut regnes ikke i kvoten. Oppdrettsfisk skal avlives og vises på laksebørsen med bilde. Den regnes da ikke på kvoten.
• Båtfiske og bruk av klepp forbudt
Fredet laks som ikke kan settes ut igjen grunnet skade eller blødninger fra gjeller. Skal avlives og leveres til fiskeoppsyn Tlf: 99 56 44 03/99 25 40 60/91 18 44 98. Går ikke på kvoten.

Innmelding av fangst
• SMS til 99564403 – 99096211 – 90625697
• E-post til fangstngofa@gmail.com: kj1478cs@online.no, molokken@broadpark.no eller toregil38@gmail.com. Se også laksebørs for innmelding av fangst.

Ved utsetting av fisk følg retningslinjer i brosjyre på ngofa.no nede på venstre side av hovedsiden.

Straffebestemmelser
Brudd på reglene er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og innlandsfisk. Overtredelse kan medføre gebyr eller eventuelt utestengelse fra våre elver. Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt og eller utestengelses perioden er ferdig. Gebyr opp til kr 3000,- kan ilegges. Gjentatte brudd vil bli anmeldt til politiet og kan gi utestengelse i inntil 3 sesonger.
Vedtatt av det daglige styret 2017

Special Rules for Glomma 2017
• Fishing season Glomma: 20.06.2017 at 00:00 – 31.08.2017 at 24:00
• Wild salmon with adipose fin is protected all season.
• There is a seasonal quota of 2 killed salmon without adipose fin, whereof 2 salmon under 70 cm for season 2017.
• When the quota is reached (killed salmon), fishing must stop until a new season starts. The quota applies to individual anglers and cannot be transferred to others. Released fish are not counted in the quota. Farmed fish must be killed and enrolled with image attached. Farmed fish is not counted in the quota.
• Boat fishing and using gaff prohibited.
Protected fish that cannot be put back again due to injury or bleeding from the gills, shall be killed and delivered to the bailiff Tel: 99 56 44 03/99 25 40 60/91 18 44 98. Delivered fish does not count on the quota.

Enrolment of catch
• SMS to +4799564403, +4799096211 or +4790625697
• E-mail to fangstngofa@gmail.com, kj1478cs@online.no, molokken@broadpark.no or toregil38@gmail.com. See also the Catch Report at www.ngofa.no about registration of catches.
• When releasing fish follow the guidelines in brochure found at www.ngofa.no’s lower left side of the main page.
Penalties
Violation of the rules is a criminal offense, ref. Act on salmonids and freshwater fish. Violations may incur fees or possibly expulsion from our rivers. Fishing cannot be resumed until the fees are paid and/or ban period is finished. Fee up to NOK 3000,- may be imposed. Repeated violations will be reported to the police and can provide exclusion for up to 3 seasons.

Adopted atthe thel Board Meeting 2017
Tilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?