AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
NGOFA INFO 2016

Litt info om elvene Glomma og Aagaardselva. Hva som har skjedd i året som har gått.   
 

1. Fiskesesongen 2016
•AAGAARDSELVA: Totalt ble det fanget 82 laks (494,4 kilo) og 4 ørret. Av 82 laks ble 22 stk gjenutsatt. Fordeling av laks på vektklasser: 30 storlaks – 38 mellomlaks – 14 smålaks.
Det som så ut til å bli en bra sesong før St. Hans-tider, endte likevel som temmelig middels. Det var en vannføring på ca 20 kubikk stort sett hele sesongen. Dette er perfekt vannføring for fiskerne, da alle fiskeplasser i Aa er fiskbare. Men fangsten av 33 store hunnlaks som ble avlivet av totalt 44 stk
Laks frem til den 10.juli og ikke den helt store oppgangen av ny fisk, Selv om vi har betalt ut notfiskeren på viker. Nota har ikke vært satt ut i år. Det er heller ikke fanget noen laks i fella i lakse trappa, noe som er unormalt da fella pleier å gi god fangst på denne vannføringen. Det daglige Styret bestemte derfor å frede all vill hunnlaks fra og med 10. juli. Det kom heller ikke det store innsiget av smålaks i slutten av sesongen. Vi har også fått tilbake den siste uken av sesongen 25.8 til 31.8. og det pleier vanligvis å gi gode fangster i denne uken. Men det ble kun tatt 1 laks denne uken, det er langt under hva som var forventet.

•GLOMMA: Det ble fanget i alt 49 laks (239,1 kilo). Av disse var 30 stk uten fettfinne. Det ble gjenutsatt 42 stk (203,9 kg). Det ble også innmeldt 11 ørret. Fordeling av laks på vektklasser: 11 storlaks – 28 mellomlaks – 10 smålaks.
Situasjonen i Glomma er fortsatt dyster, noe også fangststatistikken bærer preg av. Den viser rett nok en forbedring takket være fettfinneklipt laks. Men situasjonen for laks født i elven er dårligere nå en i fjord. Sesongen var også i år avkortet med to uker (slutt 31. august), all laks med fettfinne var fredet hele sesongen. Det var også kvoter på 3 stk avlivet smålaks uten fettfinne hvorav 1 stk hann kunne være over 70 cm.


2. Utsettinger, Glomma
Det ble i år satt ut 17 800 stk smolt. Det ble også satt ut ca 56 000 stk uforet yngel. Disse ble satt på litt forskjellige steder under Sarpsfossen.
Samlet utsetting i Glomma siden klekkeriet ble satt i drift er.
461 000 stk uforet yngel.
1800 stk ensomrig yngel.
62 300 stk smolt.


3. Stamfisk Glomma/Aagaardselva
GLOMMA: Stamfisket i Glomma det ble fisket i 6 helger. Det ble i alt brukt, 733 dugnadstimer. Det ble under høstens stamfiske fanget 207 laks. Av disse var hele 165 stk uten fettfinne, og den største som var finneklipt ble målt til hele 102 cm og ca 11 kg. i år klarte vi å få tak i 24 stykk villfisk med fettfinne som ble godkjent på gentest. Vi har også 24 stk finneklipte laks for å få fylt opp klekkeriet med rogn. Av de 207 laksene ble 139 satt ut igjen, 4 stk er døde, mens 16 laks ble vurdert som oppdrett eller usikre og avlivet. Resten av fiskene er i klekkeriet som stamfisk 48 stk. Mange ble tatt ut og avlivet direkte under fisket, de øvrige ble underkjent etter forutgående skjellprøveanalyse eller gentest. Innslaget av oppdrettsfisk under Sarpsfossen er altså fortsatt høyt om høsten, anslått til ca 8 prosent.
Vi sliter fortsatt med å få tak i nok villprodusert stamfisk
På bare to, tre år er det blitt merkbart vanskeligere å få tak i god stamfisk i Glomma. Årets stamfiske kan kort oppsummeres slik, Det er fortsatt lite villfisk, men flesteparten er mellomlaks og det er jo bra. Det er for så vidt en ventet utvikling, ettersom vi regner med at fem årsklasser er så å si borte i elva på grunn av ødelagte gyteforhold.

AAGAARDSELVA: Her er det ikke fanget stamfisk i år. Fella fungerte i hele fiskesesongen, og det ble i alt fanget 0 laks. Dette er da bekymringsverdig for fangst i fella pleier å si noe om antall fisk i elva.


4. Klekkeridriften på Borregaard
YNGEL/SMOLT: Etter fettfinneklipping og sortering i løpet av oktober, står vi nå igjen med ca 20 000 ungfisk som skal fôres videre over vinteren og settes ut som smolt våren 2017. De største av dem er allerede svært store, 21–22 cm. I alt har vi en snittlengde på 15 cm. Vi må si oss svært fornøyde med arbeidet som er gjort med denne årsklassen hittil. Siden rogninnlegget høsten 2015 har vi en dødelighet på bare 2,4 prosent, noe som er fantastisk bra.
Foruten fettfinneklipping på smolt, er denne årsklassen også fargemerket ved såkalt otolittmerking, all fisk som blir satt ut fra klekkeriet er merket.

STRYKING/ROGNINNLEGG: Denne høstens stryking begynte 30. oktober og pågår for fullt. Det gjenstår pr 22. november å stryke 10 hunnfisk av de 24 som ble satt inn i klekkeriet. Det er pr dags dato lagt inn ca 112 000 befruktede rogn i bakkene i klekkeriet.

Tilbakevandring av fettfinneklipt laks: I år ventet vi tilbakevandringen av 2 årsklasser, satt ut i Glomma som smolt 2014 og 2015. Det kom bra med mellomlaks og storlaks det ble tatt 30 stk på ordinærfisket og 165 stk under stamfiske. Dette gir en samlet fangst av fettfinneklipt laks på 195 stk. Det som var ekstra moro var at 45 stk av disse var blitt storlaks den største ca 11 kg. Ut fra fangstandelen i Glomma kan vi beregne at det kom ca 250 til 300 stk finneklipt laks, tilbake til Glomma fra den første utsettingen av smolt 2014. Den andre utsettingen som skulle kommet tilbake som smålaks gir grunn til bekymring da det bare ble tatt 37 stk under stamfiske og 1 i ordinærsesong. Dette gir da en beregnet tilbakevandring på ca 70 til 100 stk noe som blir 0,4 til 0,5 prosent tilbakevandring. Men sett i lys av hva som skjer med tilbakevandring av smålaks ellers i landet så er det en nedgang i andel smålaks i stort sett alle elver. I noen elver er den nesten helt fraværende som i Glomma.5. El-fiske, Aagaardselva
Yngeltelling ved hjelp av elfiske ble foretatt lørdag 20. september ved faste stasjoner; Under Raset, Vaieren-Ommen, Gressbakken, gressbakken motsatt (Ny) og Vannhjulet.

Beregnet tetthet av lakseyngel pr 100 m2 på de fire faste stasjonene og en ny, Gressbakken motsatt. Høsten 2016.
2016 153 stk
2015 147 stk
2014 143 stk
2013 194 stk
2009 208 stk
2008 71 stk
2007 59 stk Bare på Gressbakken

Rapporten fra Naturplan/Aasestad blir lagt ut på nettsiden vår.

• Telling av gytegroper ved overflytning ble gjennomført 3. desember. Vannføringen var 1,3 kubikk i Aagaardselva og leken er stort sett ferdig. Andre år på rad ser det ut som det ikke er nok laks til å dekke gytebestandsmålet under årets lek. I de øvre deler av Aagaardselva er det mindre fisk i år enn i 2015. Men det er også noe positivt med årets lek.
Etter tiltak på gressbakken motsatt er det mye laks som leker i området.
Rapport fra gytegroptellingen vil bli lagt ut på nettsiden våres under rapporter.


6. Biotopforbedrende tiltak, Aagaardselva
• Våren 2016 ble det laget elveforebygging på gressbakken motsatt såkalt E 6.
Det ble samtidig gjort biotopforbedrende tiltak i elvestrengen, med utlegging av gytegrus, skul, og storstein. Hele tiltaket kostet ca 600 000 kr hvorav NGOFA bekostet ca halvparten.
Vi har nå 2 etablerte gyterenner i Aagaardselva en under raset og en ned i rondellen disse har i år blitt vedlikeholdt for å sikre nok vanngjennomstrømming i vinter.
Det er også blitt laget 1 renne til nede ved hjulet. Se egene rapporter som vil blir lagt ut på nettsiden våres.


7. Vannforskriften og Aagaardselva
Arbeidet med den nye Vannforskriften, som skal gjelde i perioden 2016–2021, og som skal tilfredsstille EUs vanndirektiv. NGOFA har gjennom arbeidet i Vannområde Glomma Sør og med støtte fra Fylkesmannen (fiskeforvalter) spilt inn fem forslag til tiltak for Aagaardselva:
• Økt vintervannføring.( tatt ut)
• Vedlikehold av laksetrapp med åleleder.(under utarbeiding)
• Tilbakeføring av elveløpet etter tømmer- og sagbruksdrift ved utlegging av stor stein.(frivillig tiltak er med)
• Sikre myke overganger ved regulering av Sølvstufoss. (Blir ivaretatt)
• Utrede betydningen av manøvreringen av de store kraftverkene lenger opp i vassdraget for vannføringen i Aagaardselva.(Tatt ut)
Samtlige av de viktige forslagene er nå tatt vekk fra Vannett og i tiltaksplanen, takket være våres kjære fylkespolitikere og vassdragsforvalter som mener at alt er bra i Aagaardselva. De legger ikke til grunn hva slags tiltak og begrensninger i fisket som blir gjennomført årlig for å nå gytebestandsmålet i
Aagaardselva. Planen er vedtatt etter 2 gangs høring tidligere i år.
(Ps. Det var heller ikke noe hjelp å få fra Njff lokalt. Noe som ikke er i tråd med Njff sine retningslinjer sentralt, for beskyttelse av villaks i våres vassdrag.)


Når det gjelder myke overganger i Sølvstufoss, er det allerede i ferd med å skje noe, ettersom Hafslund planlegger å gå fra manuell til automatisk regulering. Det er stadig utsettelser på denne jobben, men Hafslund tror at alle programmer skal være installert og i drift i 2016, vi får se. Og se fikk vi, nå skal det settes i gang i 2017.
Sarpsborg 10. november 2016-----------------------------
Kjell Cato Strand Formann NGOFA

Det var et trist syn som møtte formann Kjell C Strand på oversiden av hjulet i soli den 10-09-16. På 35 til 40 kvadrat ble det funnet ca 100 til 150 stk strandede yngel i forskjellige størrelser.

Etter iherdig jobbing/ rapportskriving og godt samarbeid med Fiskeforvalter/Nve/Sarpsborg kommune og Grunneiere.
Har det blitt laget en renne i gjennom det aktuelle området, så stranding av yngel i fremtiden skal være minimal.
(Ligger bilder av hendelsen i bunn av artikkelen.)


Etter tiltak på oversiden av hjulet


Strandet yngel på oversiden av hjuletTilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?