AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
UTDRAG FISKEREGLER FOR GLOMMA OG AAGAARDSELVA 2016

Nye fisketider og Fiskeregler på Norsk og engelsk for GL og Aa 2016.
Spesielle regler for Glomma: Sesong kvoten gjelder for 2016 og vil bli forandret i 2017.
 
 
 

Utdrag regler for Glomma og Aagaardselva 2016
For utfyllende info se fiskeregler og fisketider i Glomma og Aagaardselva på www.ngofa.no

• Redskap som har blitt brukt utenfor vassdraget skal desinfiseres før bruk.
• Det er kun tillatt å fiske med sluk, spinner, wobbler, mark og flue.
• Bruk av søkke er kun tillatt ved markfiske.
• Fiskeredskap skal ikke forlates under fisket og foregå aktivt.
• Ved fiske med flue skal kastvekten ligge i fluesnøret. Gjelder kun fluesoner i Aagaardselva.
• Ved fredning er all bruk av klepp forbudt. Påtreffes fisker med klepp når fredning har inntruffet kan han/hun bli bortvist fra elven.
• Fiskereglene/Fredninger kan endres etter midtsesong evalueringen i juli.
• All fangst skal rapporteres på laksebørsen fortløpende med fullt navn og relevante opplysninger som lengde, vekt, kjønn, med eller uten fettfinne, avlivet eller satt ut.
• Det skal leveres skjellprøver og bilde av all avlivet fisk.
• Gjenutsatt fisk skal rapporteres med ca vekt til laksebørsen og bilde hvis forsvarlig.
• Fredet laks som ikke kan settes ut igjen grunnet skade eller blødninger fra gjeller. Skal avlives og leveres til fiskeoppsyn Tlf: 99 56 44 03/99 25 40 60/91 18 44 98. Går ikke på kvoten i Glomma

Spesielle regler for Aagaardselva 2016
• Fiskesesong i Aagaardselva: 01.06.2016 kl 00:00 – 31.08.2016 kl 24:00. I forskrift
• Vill hunnfisk er fredet fra 15.08.2016 kl 0000. I forskrift.

Spesielle regler for Glomma 2016
• Fiskesesong i Glomma: 20.06.2016 kl 00:00 – 31.08.2016 kl 24:00. Lokale regler.
• Vill laks med fettfinne er fredet hele sesongen.
• Det er en sesongkvote på 3 avlivet laks uten fettfinne, hvorav 2 under 70 cm, og 1 hannlaks kan være over 70 cm for sesongen 2016.
• Når kvoten er nådd (avlivet laks) skal fisket avsluttes inntil ny sesong starter.
• Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre.
• Fisk som settes ut regnes ikke i kvoten.
• Oppdrettsfisk skal avlives og vises på laksebørsen med bilde. Den regnes da ikke på kvoten.
• Båtfiske og bruk av klepp forbudt.

Innmelding av fangst
• SMS til 99564403 – 99096211 – 90625697
• E-post til fangstngofa@gmail.com: kj1478cs@online.no, molokken@broadpark.no eller toregil38@gmail.com. Se også laksebørs for innmelding av fangst.

Ved utsetting av fisk følg retningslinjer i brosjyre på ngofa.no nede på venstre side av hovedsiden.

Straffebestemmelser
Brudd på reglene er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og innlandsfisk. Overtredelse kan medføre gebyr eller eventuelt utestengelse fra våre elver. Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt og eller utestengelses perioden er ferdig. Gebyr opp til kr 3000,- kan ilegges. Gjentatte brudd vil bli anmeldt til politiet og kan gi utestengelse i inntil 3 sesonger.

Vedtatt på årsmøtet 2016

Excerpts of rules for fishing in Glomma and Aagaard River 2016

For further info see fishing regulations and fishing times in Glomma and Aagaard River at www.ngofa.no
• Equipment that has been used outside the watercourse must be disinfected before use.
• It is only permitted to fish with lures, spinners, wobblers, worms and flies.
• Using sinker/lead is only allowed when fishing with worms.
• Fishing gear shall not be left unattended during fishing and must be used active.
• When fishing with fly at fly-fishing zones in Aagaard River, the weight of the fly line is the casting weight.
• By Protection is any use of gaff prohibited. Encountered angler with a gaff when protection order has occurred will be expelled from the river.
• Change of fishing rules and Protection Orders may occur after mid-season evaluation in July.
• All catches must be enrolled continuously with full name and relevant details of the catch, such as length, weight, sex, with or without adipose fin, killed or put back.
• It must be submitted scale samples and picture of all killed fish.
• Released fish must be reported with approximately weight and picture if possible.
• Protected fish that cannot be put back again due to injury or bleeding from the gills, shall be killed and delivered to the bailiff Tel: 99 56 44 03/99 25 40 60/91 18 44 98. Delivered fish does not count on the quota in Glomma.

Special Rules for Aagaard River 2016
• Fishing season in Aagaard River: 01.06.2016 at 00:00 – 31.08.2016 at 24:00.
• Wild female fish is protected from 15.08.2016 at 00:00.

Special Rules for Glomma 2016
• Fishing season Glomma: 20.06.2016 at 00:00 – 31.08.2016 at 24:00
• Wild salmon with adipose fin is protected all season.
• There is a seasonal quota of 3 killed salmon without adipose fin, whereof 2 salmon under 70 cm and 1 male salmon can be over 70 cm for season 2016.
• When the quota is reached (killed salmon), fishing must stop until a new season starts.
• The quota applies to individual anglers and cannot be transferred to others.
• Released fish are not counted in the quota.
• Farmed fish must be killed and enrolled with image attached. Farmed fish is not counted in the quota.
• Boat fishing and using gaff prohibited.

Enrolment of catch
• SMS to +4799564403, +4799096211 or +4790625697
• E-mail to fangstngofa@gmail.com, kj1478cs@online.no, molokken@broadpark.no or toregil38@gmail.com. See also the Catch Report at www.ngofa.no about registration of catches.

When releasing fish follow the guidelines in brochure found at www.ngofa.no’s lower left side of the main page.
Penalties
Violation of the rules is a criminal offense, ref. Act on salmonids and freshwater fish. Violations may incur fees or possibly expulsion from our rivers. Fishing cannot be resumed until the fees are paid and/or ban period is finished. Fee up to NOK 3000,- may be imposed. Repeated violations will be reported to the police and can provide exclusion for up to 3 seasons.

Adopted at the annual Board Meeting 2016


Tilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?