AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
NGOFA-INFO – DESEMBER 2015

Litt info om elvene Glomma og Aagaardselva. Hva som har skjedd i året som har gått.   
 

1. Fiskesesongen 2015
•AAGAARDSELVA: Totalt ble det fanget 88 laks (480,35 kilo) og 13 ørret. Av 88 laks ble 40 stk gjenutsatt. Fordeling av laks på vektklasser: 32 storlaks – 26 mellomlaks – 30 smålaks.
Det som så ut til å bli en dårlig sesong ved St. Hans-tider, endte likevel som temmelig middels. Det var god vannføring i juni og juli, temperaturen i elven var også perfekt, ikke over 18 grader hele sesongen. Men fangsten av mellomlaks var alarmerende liten. Det daglige Styret bestemte derfor å frede all vill hunnlaks fra og med 10. juli. Vi fikk en bedring i august da det var en god oppgang med smålaks, men det var ikke nok til å berge sesongen som helhet.

•GLOMMA: Det ble fanget i alt 73 laks (207 kilo). Av disse var 41 stk uten fettfinne. Det ble gjenutsatt 51 stk (162,6 kg). Det ble også innmeldt 9 ørret. Fordeling av laks på vektklasser: 4 storlaks – 15 mellomlaks – 54 smålaks.
Situasjonen i Glomma er fortsatt dyster, noe også fangststatistikken bærer preg av. Den viser rett nok en forbedring takket være fettfinneklipt laks. Men situasjonen for laks født i elven er dårligere nå en i fjord. Sesongen var også i år avkortet med to uker (slutt 31. august), all laks med fettfinne var fredet hele sesongen. Det var også kvoter på 2 stk avlivet smålaks uten fettfinne.


2. Utsettinger, Glomma
Det ble i år satt ut 20 000 stk smolt og ca 1300 ensomrig yngel. Det ble også satt ut ca 150 000 stk uforet yngel. Disse ble satt på litt forskjellige steder under Sarpsfossen.
Samlet utsetting i Glomma siden klekkeriet ble satt i drift er.
405 000 stk uforet yngel.
1800 stk ensomrig yngel.
44 500 stk smolt


3. Stamfisk Glomma/Aagaardselva
GLOMMA: Stamfisket i Glomma startet allerede lørdag 4 juli. Fisket foregikk i fredningssonen under Sarpsfossen, og det ble fisket i ni helger. Det ble i alt brukt, 934 dugnadstimer. Det ble under høstens stamfiske fanget 236 laks. Av disse var hele 176 stk uten fettfinne, og den største som var finneklipt ble målt til hele 4 kg. Det må da sies å være meget god vekst og tilbakevandring av laks fra klekkeriet, som ble satt ut i fjord. Av disse er 22 stk laks satt inn i klekkeriet (10 hunner og 12 hanner). Samtlige er godkjente etter gentest. Av de 236 laksene ble 176 satt ut igjen, mens 38 laks ble vurdert som oppdrett eller usikre og avlivet. Mange ble tatt ut og avlivet direkte under fisket, de øvrige ble underkjent etter forutgående skjellprøveanalyse eller gentest. Innslaget av oppdrettsfisk under Sarpsfossen er altså fortsatt veldig høyt om høsten, anslått til ca 15 prosent.
For å utnytte kapasiteten i klekkeriet burde vi ideelt sett hatt opp mot 25 par av god størrelse, så vi skulle gjerne hatt 10–15 individer til av hvert slag. På bare to, tre år er det blitt merkbart vanskeligere å få tak i god stamfisk i Glomma. Årets stamfiske kan kort oppsummeres slik at det blir færre villfisk, og det blir færre store og flere små naturlig gytte. Det er for så vidt en ventet utvikling, ettersom vi regner med at fem årsklasser er så å si borte i elva på grunn av ødelagte gyteforhold.

AAGAARDSELVA: Her er det ikke fanget stamfisk i år. Fella fungerte i hele fiskesesongen, og det ble i alt fanget 16 laks. 5 av disse ble vurdert som oppdrettsfisk og avlivet, mens de 11 resterende laks og 4 ørrett, ble satt tilbake i elva.

4. Klekkeridriften på Borregaard
YNGEL/SMOLT: Etter fettfinneklipping og sortering i løpet av oktober, står vi nå igjen med 18 600 ungfisk som skal fôres videre over vinteren og settes ut som smolt våren 2016. De største av dem er allerede svært store, 23–24 cm. I alt har vi en snittlengde på 16 cm, og bare 15 stk som er små. Vi må si oss svært fornøyde med arbeidet som er gjort med denne årsklassen hittil. Siden rogninnlegget høsten 2014 har vi en dødelighet på bare 2,14 prosent, og det er fantastisk bra.
Foruten fettfinneklipping på smolt, er denne årsklassen også fargemerket ved såkalt otolittmerking. Det vil si at rognen blir merket med en rød farge, som senere vil farge øresteinen hos fisken. Slik vil man ved elfiske om høsten kunne avgjøre om yngelen som fanges stammer fra utsettinger fra klekkeriet om høsten, eller om den er naturlig reprodusert i elva. Slik merking er et krav fra myndighetenes, og vi merker nå på egen hånd.

STRYKING/ROGNINNLEGG: Denne høstens stryking begynte allerede 25. oktober og er nå ferdig. Det er lagt inn ca 88 600 befruktede rogn i bakkene i klekkeriet. Dette er da litt under halvparten av den rognmengden som bør bli lagt inn i klekkeriet. All stamlaks ble godkjent på sykdomskontroll og er satt ut i Glomma igjen etter stryking.

Tilbakevandring av fettfinneklipt laks: I år ventet vi den første tilbakevandringen av smålaks, satt ut i Glomma som smolt 2014. Det slo til over all forventning det ble tatt 41 stk på ordinærfisket og 176 stk under stamfiske. Dette gir en samlet fangst av fettfinneklipt laks på 217 stk. Det som var ekstra moro var at 30 stk av disse var blitt mellomlaks den største ca 4 kg. Ut fra fangstandelen i Glomma kan vi beregne at det kom ca 400 til 500 stk finneklipt laks, tilbake til Glomma fra den første utsettingen av smolt. Det må sies at ca 95 prosent av disse er hannlaks, hunnlaksen kommer tilbake som mellomlaks tidligst i 2016.5. El-fiske, Aagaardselva
Yngeltelling ved hjelp av elfiske ble foretatt lørdag 19. oktober ved faste stasjoner; Under Raset, Vaieren-Ommen, Gressbakken og Vannhjulet. Hovedtrenden var flere og større yngel enn i fjor. At yngelen er større i år kommer av at vi el-målte ca 1 måned senere en normalt.

Beregnet tetthet av lakseyngel pr 100 m2 på de fire stasjonene høsten 2015

2015 144 stk
2014 126 stk
2013 194 stk
2009 208 stk
2008 71 stk
2007 59 stk
Rapporten fra Naturplan/Aasestad blir lagt ut på nettsiden vår.

• Telling av gytegroper: Ved overflytning ble dette gjennomført i begynnelsen av desember. Det ble observert 336 gytegroper sel om sikten i vanner var dårlig. Gytebestandsmålet for Aagaardselva er nådd.

6. Biotopforbedrende tiltak, Aagaardselva
• Vi har nå 2 etablerte gyterenner i Aagaardselva en under raset og en ned i rondellen disse har i år blitt vedlikeholdt for å sikre nok vanngjennomstrømming i vinter.

7. Vannforskriften og Aagaardselva
Arbeidet med den nye Vannforskriften, som skal gjelde i perioden 2016–2021, og som skal tilfredsstille EUs vanndirektiv, går nå mot slutten. NGOFA har gjennom arbeidet i Vannområde Glomma Sør og med støtte fra Fylkesmannen (vassdragsforvalter/fiskeforvalter) spilt inn fem forslag til tiltak for Aagaardselva:
• Økt vintervannføring.
• Vedlikehold av laksetrapp med åleleder.
• Tilbakeføring av elveløpet etter tømmer- og sagbruksdrift ved utlegging av stor stein.
• Sikre myke overganger ved regulering av Sølvstufoss.
• Utrede betydningen av manøvreringen av de store kraftverkene lenger opp i vassdraget for vannføringen i Aagaardselva.
Samtlige forslag er nå lagt inn i Vannett og i tiltaksplanen. Planen er nå ute på andre gangs høring, og høringsrunden skal være unnagjort i løpet av desember. Tidlig i 2016 skal den opp til politisk behandling, før den gjøres gjeldende.

Når det gjelder myke overganger i Sølvstufoss, er det allerede i ferd med å skje noe, ettersom Hafslund planlegger å gå fra manuell til automatisk regulering. Det er stadig utsettelser på denne jobben, men Hafslund tror at alle programmer skal være installert og i drift i 2016, vi får se.

Kjell Cato Strand Formann NGOFA


Tilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?