AKTUELT   
  ARKIV   
  OM NGOFA   
  FISKEREGLER   
  FISKEPLASSER I 
GLOMMA
 
 
  FISKEPLASSER I 
AAGAARDSELVA
 
 
  FISKEKORT   
  ADKOMST   
  LAKSEBØRS   
  LINKER   
  RAPPORTER   
  SKJELLANALYSER   
  INFO-FOLDER   
  DRIFTSPLAN 08-18   
  VILLFISK ELLER  OPPDRETT?   
  GJENUTSETTING  AV FISK   
 
Powered by Vnett WEB 


   
 
 
HUNNLAKSEN FREDES I AAGAARDSELVA

(26. juli 2012) NGOFA freder all vill hunnlaks i Aagaardselva fra og med førstkommende onsdag, 1. august. I Glomma under Sarpsfossen har vill hunnlaks vært fredet hele sesongen, og her vurderes ytterligere tiltak fortløpende.   
 FORSIKTIGHET: Ved gjenutsetting er det viktig å lande fisken varsomt. Helst skal fisken befinne seg i vannet hele tida.

– Basert på fangsttallene har vi per dato ikke nådd gytebestandsmålet for Aagaardselva. Ettersom vi er pålagt av myndighetene å følge føre var-prinsippet, har vi ikke mange andre valg enn å frede hunnfisken resten av sesongen, sier NGOFAs formann Kjell Cato Strand.

– Til nå er det fanget litt over 70 laks i Aagaardselva. Skal vi nå myndighetenes krav til gytebestandsmål (GBM), må det totalt fanges rundt 110 fisk i løpet av sesongen. Det er ikke lett å spå noe om den siste knappe måneden, kanskje når vi dette tallet, kanskje ikke. Poenget er at vi ikke kan ta sjanser i denne sammenhengen, sier Strand, og minner om at gjenutsatt hunnfisk teller på den positive siden når GBM beregnes.

Beslutningen om fredning er tatt av et enstemmig arbeidsutvalg i NGOFA.

Strand påpeker også at i sesonger med høy vannføring er det vanskeligere å bedømme mengden fisk i elva gjennom observasjoner. Dessuten vet vi at så høy vannføring som vi har hatt i år, er ensbetydende med at en god del av fisken – anslått til ca. 30 prosent – forserer terskelen ved Sølvstufoss og forsvinner videre til en usikker skjebne lenger opp i Glommavassdraget.

NGOFAs formann understreker at sesongen til nå i Aagaardselva ikke har vært dårlig, men at laksestammen tross alt er liten og derfor må forvaltes med forsiktighet.

– Oppgangen av storlaks må sies å ha vært god. Sportsfiskerne har tatt mange store, fine fisker. Men vi har i de siste tre årenes fangsttall sett en økning i alle vektklasser, og hadde håpet at den utviklingen skulle fortsette. Hittil i 2012 er imidlertid trenden brutt. Eksempelvis hadde vi på samme tid i fjor fanget 42 mellomlaks (3-7 kg) og 11 smålaks (under 3 kilo). Så langt i år er tallene 21 mellomlaks og 3 smålaks. Det er bekymringsfullt, og lover ikke så godt for framtida, sier Strand.

NGOFA har i flere år drevet et vellykket rognkasseprosjekt i Aagaardselva, målet er også i år å få satt ut minst 20.000 til 30.000 befruktede rogn. Disse må tas fra vill hunnfisk i elva. Hvis vannføringen gjør det mulig, planlegger også NGOFA en massiv tilførsel av gytegrus i høst. Da skal forhåpentlig 150–200 tonn ny grus flys inn i elva med helikopter, slik at nye gyteområder kan bygges og eksisterende forbedres.

– Vi satser store ressurser på biotopforbedrende tiltak. Da sier det seg sjøl at vi må forsøke å sikre oss at det er nok gytefisk i elva til å ta disse områdene i bruk, sier Kjell Cato Strand.

I Glomma under Sarpsfossen er situasjonen alt annet en lys. Derfor valgte NGOFA å frede all vill hunnfisk allerede fra sesongstart 22. juni. I skrivende stund er det fanget 16 laks. Av disse er 10 vurdert som vill hunnfisk og gjenutsatt.

– Vi følger situasjonen i Glomma tett, og kan ikke utelukke at vi må gå inn med fredning av all villaks – også hannfisk, sier Kjell Cato Strand.
Alternativet kan i så fall bli å stenge elva for sportsfiske før ordinær sesongslutt 15. september, for deretter å følge opp med organisert fiske etter oppdrettsfisk.

Gyte- og oppvekstområdene i Glomma er som kjent svært ødelagte på grunn av forurensning. I månedsskiftet august/september vil derfor et helt nytt klekkeri og smoltanlegg til ca. 9 millioner kroner stå klart, bekostet av Borregaard/Hafslund.

- Vi må derfor så godt som mulig sikre oss at det står igjen villfisk i elva med de rette genene. Smoltanlegget betyr at vi kommer til å trenge stamfisk fra Glomma i et helt annet omfang enn til de tidligere – og mislykkede – forsøkene med rognkasser. Klekkeriet vil ha en kapasitet på ca. 100.000 yngel og 20.000 smolt. Det innebærer et innlegg på anslagsvis 25 liter befruktet rogn, sier Strand.

– Men selv med et slikt anlegg i drift, vil det ta flere år før villaksstammen i Glomma er på rett vei igjen, legger han til.

Situasjonen etter 31. juli er altså at sportsfiskerne har plikt til å sette ut igjen all vill hunnfisk i begge elver. Dette gjelder uansett om den er blank eller gytefarget. Fisk som er vanskelig å kjønnsbestemme skal også settes ut. Åpenbar oppdrettsfisk kan avlives. Men er man det minste i tvil om kjønn eller villfisk/oppdrett, skal fisken ut i elva igjen. Tvilen skal komme fisken til gode.

Vill hunnfisk som er så skadd eller blør så mye at det er tvilsomt om den kan overleve, skal avlives. Fiskeren har imidlertid ikke anledning til å beholde slik fisk selv, den skal umiddelbart leveres inn til fiskeoppsynet.
Disse personene kan kontaktes ved innlevering av slik fisk: Kjell Cato Strand tlf 99564403, Tore Solgaard tlf 91184498, Terje Arnseth tlf 99254060 og Rune Askautrud tlf 90989482.

Husk at all fisk må landes og håndteres forsiktig når det er innført fredning. Bruk av klepp under fiske er selvfølgelig bannlyst. Dersom våre fiskeoppsyn påtreffer fiskere utstyrt med klepp etter 31. juli, risikerer disse å få fiskekortet inndratt. Det samme gjelder selvfølgelig fiskere som urettmessig har avlivet vill hunnlaks.

Gode tips og råd som du kan finne her på nettsiden vår:
”Gjenutsetting, slik gjør du.” Ligger under linker i venstre marg.
”Villfisk eller oppdrett?” Ligger som PDF-dokument nederst i venstre marg.
Tilbake til arkiv

Tilbake til hovedsiden

 
       
    10 SISTE FANGSTER I ÅR

 
       
    GLOMMA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

17,7 kg - Christer Hansen
15,5 kg - Tormod Svendsen
15,1 kg - Ansgar Gundersen
15 kg - Fred Trondsen
13 kg - Morten Martiniussen
13 kg - Lars Andre Johansen
12,8 kg - Geir Thorvaldsen
12 kg - Rune Askautrud
12 kg - Johnny Jensen
12 kg - Lars Andre Johansen
 
       
    AAGAARDSELVA:

Antall totalt: 0 (0 kg)
C&R: 0 (0 kg)
Uten fettfinne: 0 (0 kg)

 
    TOPP 10 I ÅR

 
       
    TOPP 10 SIDEN 2005

18 kg - Tor Fredrik Esplo
17,2 kg - Odin Bakkerud
17 kg - Tore Solgaard
15,7 kg - Stian Nicolaysen
15,5 kg - Stig O. Sætherbakken
15 kg - Ketil Edvardsen
14,5 kg - Jack Olsen
14,5 kg - Daniel Lyczak
14,5 kg - Ole Bastesen
14,4 kg - Trond Pettersen
 
       
    10 SISTE LINKER

Vannføring i Aagaardselva
Ny Nettside Ngofa
Glb vannføring Glomma
Betal fiskeravgift
Fangstbørs Numedalslågen
Norske Lakseelver
Utne camping
Mandalselva
Gjenutsetting, slik gjør du
Hvordan er været?